NOVI HORIZONT: DVIJE DECENIJE DRUŠTVENO ANGAŽOVANOG DJELOVANJA

NOVI HORIZONT: DVIJE DECENIJE DRUŠTVENO ANGAŽOVANOG DJELOVANJA
Novosti/Vijesti

Novi Horizont (NH) je upisan 6. septembra 1999. godine sa sjedištem u Ulcinju pod rednim brojem 4 u Registru NVO, odmah nakon što je Cr­na Go­ra do­bi­la svoj pr­vi Za­kon o ne­vla­di­nim organizacijama.

Činjenica da smo organizacija koja aktivno djeluje u oblasti jačanja lokalne demokratije i razvoju građanskog društva u jednoj maloj i specifičnoj zajednici tokom dvije decenije, govori sama za sebe. Naročito, kada se uzme u obzir put koji je naše društvo prešlo od 1999. godine pa do danas. 

Od osnivanja do danas zalažemo se za veći uticaj građana, posebno mladih u procesima kreiranja i donošenja odluka na lokalnom nivou vlasti. Svoja znanja i iskustva dijelimo sa drugima i prihvatamo nova u procesu izgradnje građanskog društva.

Naša vizija je:

Društveno aktivna zajednica, čiji građani imaju razvijen osjećaj međusobnog uvažavanja, pripadnosti i solidarnosti i koji se angažuju za zajedničko dobro.

Projekti NVO ‘Novi Horizont’ usmjereni su na ohrabrivanje mladih za učešće u procesu izrade javnih lokalnih politika, jačanje interkulturalnog dijaloga i preuzimanje odgovornosti u planiranju i razvoju zajednice. Time nastojimo da stvorimo generacije uspješnih omladinskih lidera, ali prije svega, savjesnih i odgovornih građana našeg društva.

NH uspješno gradi partnerstva i sprovodi projekte i u oblasti nadgledanja rada organa javne uprave, transparentnosti i odgovornosti u trošenju javnog novca, kao i zagovaranja sprovođenja reforme javne uprave na lokalnom nivou.

Za 20 godina aktivnog djelovanja, ‘Novi Horizont’ je izgradio prepoznatljiv imidž uspješne OCD u lokalnoj zajednici. NH je u kontinuitetu bio mjesto okupljanja lokalnih OCD i gostovanja predstavnika drugih organizacija iz Crne Gore i regiona. NH već nekoliko godina ima funkciju Lokalnog resursnog centra za OCD u lokalnoj zajednici, ali i predstavlja dobru sponu lokalnih vlasti i državnih institucija sa lokalnim organizacijama civilnog društva. Novi Horizont sve svoje aktivnosti sprovodi na dvojezičnoj osnovi – crnogorskom i albanskom jeziku.

About NOVI HORIZONT

Novi Horizont je nevladino udruženje, registrovano 1999. godine, sa sjedištem u Ulcinju. MISIJA: Povećavanje učešća građana u lokalnim procesima i šire, doprinoseći na taj način razvoju demokratije i promovisanju dobre vladavine, kroz realizaciju edukativnih i integracijskih programa. CILJEVI: Promovisanje i razvoj lokalne demokratije; Podrška demokratskoj participaciji građana u lokalnoj samoupravi; Osnaživanje žena i mladih za aktivno učešće u životu zajednice; Promocija i unaprjeđenje interetničkog i interkulturalnog dijaloga; Promocija evropskih vrijednosti na lokalnom nivou; Izgradnja i razvoj sektora nevladinih organizacija u Crnoj Gori; JAKE STRANE ORGANIZACIJE: Za 18 godina aktivnog djelovanja, Novi Horizont je izgradio prepoznatljiv imidž uspješne OCD u lokalnoj zajednici; NH je u kontinuitetu bio mjesto okupljanja lokalnih OCD i gostovanja predstavnika drugih OCD iz Crne Gore i regiona; NH igra funkciju lokalnog resursnog centra za OCD u lokalnoj zajednici, ali i dobre spone izmedju lokalnih vlasti i državnih institucija sa lokalnim organizacijama civilnog društva; NH je jedina organizacija na lokalnom nivou koja radi s mladima; NH je jedina organizacija na lokalnom nivou koja pruža podršku samohranim roditeljima; NH spada među rijetkim organizacijama u Crnoj Gori koja radi na smanjenju etničke distance i jačanju interkulturalnog dijaloga medju mladima; Sve svoje aktivnosti Novi Horizont sprovodi na dvojezičnoj osnovi – Crnogorskom i Albanskom jeziku.