JAVNI POZIV za predlaganje predstavnika nevladinih organizacija u Savjet za saradnju organa državne uprave i nevladinih organizacija

JAVNI POZIV  za predlaganje predstavnika nevladinih organizacija u  Savjet za saradnju organa državne uprave i nevladinih organizacija
Novosti/Vijesti

Savjet za saradnju organa državne uprave i nevladinih organizacija (u daljem tekstu: Savjet), vrši poslove koji se odnose na:
– praćenje primjene Strategije unaprjeđenja podsticajnog okruženja za djelovanje nevladinih organizacija 2018-2020;
– davanje mišljenja o nacrtima propisa, odnosno strateškim i drugim dokumentima koji se odnose na rad i razvoj nevladinih organizacija u Crnoj Gori, u cilju unaprjeđenja podsticajnog okruženja za djelovanje nevladinih organizacija;
– davanje mišljenja u vezi sa primjenom propisa, odnosno strateških i drugih dokumenata koji se odnose na rad i razvoj nevladinih organizacija u Crnoj Gori.

Savjet ima predsjednika i 12 članova koje imenuje Vlada na period od tri godine. Članove Savjeta čine 6 predstavnika organa državne uprave i 6 predstavnika nevladinih organizacija.

Predsjednik Savjeta je ministar javne uprave.

Predsjednik Savjeta ima zamjenika koga iz reda članova – predstavnika nevladinih organizacija u Savjetu, na predlog predsjednika Savjeta, bira Savjet.

Na osnovu člana 8 Odluke o Savjetu, 6 članova Savjeta, koji su predstavnici nevladinih organizacija u Savjetu imenuju se na predlog nevladinih organizacija čija su područja djelovanja:
– razvoj nevladinih organizacija,
– volonterizam,
– zaštita lica sa invaliditetom,
– socijalno preduzetništvo,
– razvoj filantropije,
– evropske integracije.

Za svako područje djelovanja, imenuje se po jedan član.

Nevladina organizacija može predložiti samo jednog predstavnika za članstvo u Savjetu.

Kriterijumi za nevladinu organizaciju da bi mogla da predložiti svog predstavnika u Savjet:
– da je upisana u registar nevladinih organizacija prije objavljivanja ovog poziva;
– da u statutu ima utvrđene djelatnosti i ciljeve u oblastima – područjima djelovanja navedenim u ovom pozivu;
– da se ne nalazi u Registru kaznene evidencije;
– da je u prethodne tri godine, sprovela istraživanje, izradila dokument, organizovala skup ili realizovala projekat usmjeren na unapređenje stanja u oblastima – područjima djelovanja navedenim u ovom pozivu;
– da je predala poreskom organu prijavu za prethodnu fiskalnu godinu (fotokopija bilansa stanja i uspjeha);
– da više od polovine članova organa upravljanja nevladine organizacije nijesu članovi organa političkih partija, javni funkcioneri, rukovodeća lica ili državni službenici, odnosno namještenici

Kriterijumi koje treba da ispunjava predstavnik nevladine organizacije u Savjetu:
– da ima prebivalište u Crnoj Gori;
– da ima iskustvo u oblasti/oblastima – područjima djelovanja navedenim u ovom pozivu;
– da nije član organa političke partije, javni funkcioner, državni službenik, odnosno namještenik

Nevladina organizacija dužna je da, uz propisani obrazac za predlaganje predstavnika nevladine organizacije u Savjetu, dostavi i sljedeću dokumentaciju:
– dokaz da je upisana u registar nevladinih organizacija(fotokopija akta);
– fotokopiju statuta nevladine organizacije;
– dokaz da je u prethodne tri godine, u vezi sa oblasti/oblastima – područjima djelovanja navedenim u ovom pozivu sprovela istraživanje, izradila dokument, organizovala skup ili realizovala projekat usmjeren na unapređenje stanja u određenoj oblasti, potpisan od strane lica ovlašćenog za zastupanje i potvrđen pečatom nevladine organizacije;
– dokaz da je nevladina organizacija predala poreskom organu prijavu za prethodnu
fiskalnu godinu(fotokopija bilansa stanja i uspjeha);
– izjavu lica ovlašćenog za zastupanje nevladine organizacije o tome da više od polovine članova organa upravljanja nevladine organizacije nijesu članovi organa političkih partija, javni funkcioneri, rukovodeća lica ili državni službenici, odnosno namještenici;
– fotokopiju lične karte ili druge javne isprave na osnovu koje se utvrđuje identitet predloženog predstavnika nevladine organizacije u Savjet;
– biografiju predloženog predstavnika nevladine organizacije u Savjet;
– dokaz o iskustvu predloženog predstavnika nevladine organizacije u oblasti/ oblastima – područjima djelovanja navedenim u ovom pozivu za koju/e se predlaže ( stručni rad, sertifikat ili drugi dokument);
– izjavu predloženog predstavnika nevladine organizacije u Savjet da nije član organa političke partije, javni funkcioner, rukovodeće lice ili državni službenik, odnosno namještenik;
– izjavu predloženog predstavnika nevladine organizacije da prihvata da ga ta nevladina organizacija predloži kao svog predstavnika u Savjet.

Rok za podnošenje predloga je 23. jul 2018. godine.

Predlaganje predstavnika nevladine organizacije vrši se na Obrascu 2 propisanom Uredbom o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne upravei sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija, koji se može preuzeti ovdje.

Ovaj poziv će biti postavljen na stranici www.mju.gov.me i www.euprava.me.

Obrazac za predlaganje predstavnika nevladine organizacije sa dokumentacijom propisanom ovim pozivom, dostavlja se isključivo poštom na adresu:

MINISTARSTVO JAVNE UPRAVE
Rimski trg broj 45
81 000 Podgorica
sa napomenom: “predlaganje predstavnika nevladine organizacije u Savjetu”.

Ministarsvo javne uprave će, u roku od sedam dana od isteka roka iz ovog poziva, na svojoj internet stranici i portalu e-uprave objaviti listu predloženih predstavnika nevladinih organizacija u Savjet, sa nazivima nevladinih organizacija koje su ih predložile, a koje su ispunile uslove iz ovog poziva.

Uz listu iz prethodnog stava, Ministarstvo će objaviti i spisak nevladinih organizacija koje nijesu dostavile uredne i potpune predloge, odnosno koje nijesu ispunile kriterijume iz ovog poziva, ili su predložile predstavnika koji ne ispunjava kriterijume iz ovog poziva.

Ministar javne uprave će za imenovanje članova Savjeta iz nevladinih organizacija, Vladi Crne Gore predložiti predstavnika nevladine organizacije koji ispunjava uslove iz ovog poziva a za koga je dostavljeno najviše predloga nevladinih organizacija koje su ispunile uslove iz ovog poziva.

U slučaju da za dva ili više predstavnika nevladinih organizacija, koji ispunjavaju uslove ovog poziva, bude dostavljen jednak broj predloga nevladinih organizacija koje su ispunile uslove iz ovog poziva, izbor predstavnika nevladinih organizacija koga će predložćiti za imenovanje u Savjet, vrši ministar javne uprave.

Predlog predstavnika nevladine organizacije za članstvo u Savjetu biće razmatran samo ako je dostavljen na propisanom obrascu i uz svu potrebnu dokumentaciju iz ovog poziva.

Eventualna pitanja oko postupka predlaganja kandidata za članstvo u Savjetu, mogu se dostaviti elektronskim putem, na adresu: saradnja.nvo@mju.gov.me