Aktivna zona: Besplatna pravna pomoć za osnivanje NVO na Cetinju

Aktivna zona: Besplatna pravna pomoć za osnivanje NVO na Cetinju
Novosti/Vijesti

Aktivna zona je nevladina organizacija koja se bavi afirmacijom građanskog aktivizma, uspostavljanjem stalne saradnje i partnerstava između svih aktera u zajednici u cilju izgradnje odgovornog društva.

 
Aktivna zona djeluje u okviru četiri prioritetne oblasti, a koje se odnose na: dobru javnu upravu, neformalnu edukaciju i informisanje, razvoj filantropije i afirmaciju građanskog aktivizma sa akcentom na mlade.   Nakon više od sedam godina djelovanja u prijestonici Cetinje, te pružanja podrške organizacijama i grupama građana u realizaciji događaja/akcija, inicijativa i akcija za dobrobit zajednice, odlučili smo da građanima/kama Cetinje omogućimo besplatnu pravnu pomoć za osnivanje nevladine organizacije (udruženje, fondacija).

Cilj ove aktivnosti je kreiranje povoljnijeg okruženja za razvoj građanskog aktivizma u našem gradu. Ovim novim servisom organizacije želimo olakšati udruživanje građana/ki, kao i omogućiti njihovo veće učešće u procesima donošenja odluka, odnosno u život društva generalno.  

Besplatna pravna pomoć podrazumijeva podršku u kreiranju osnivačkih akata (Odluka o osnivanju, Statut, obrsci i dr.), kao i pomoć u kreiranju misije, vizije,  ciljeva i djelatnosti organizacije.

Svi zainteresovani sugrađani/ke nam se za besplatnu pravnu pomoć mogu obratiti putem elektronske pošte: info@aktivnazona.me ili putem Facebook stranice: www.facebook.com/aktivnazona. Više informacija o samom postupku osnivanja NVO se može pronaći na našoj veb stranici: www.aktivnazona.me.