UČEŠĆE MLADIH U DONOŠENJU ODLUKA

UČEŠĆE MLADIH U DONOŠENJU ODLUKA
Novosti/Vijesti

U sklopu Akcionog plana za realizaciju strategije za mlade za 2018. godinu, NVO Novi Horizont u saradnji sa Gradskom bibliotekom – Ulcinj sprovodi projekat “Mladi učestvuju, mladi odlučuju!” Ovaj projekat finansijski podržava Ministarstvo sporta Crne Gore.

Opšti cilj projekta je aktiviranje i upućivanje mladih ljudi u Ulcinju o mogućnostima učestvovanja u procesu odlučivanja u lokalnoj zajednici. Osnaživanjem kapaciteta 25 omladinskih lidera kroz inovativan edukativni program unaprijediće se njihovo znanje o načinu funkcionisanja opštinskih i državnih organa, ali i omogućiti zastupanje inicijative mladih u lokalnoj zajednici na kvalitetan način. Osim toga, ovaj program će potpomoći razvoju kontakta organa lokalne samouprave sa mladima kako bi lakše izradili i primjenili omladinske politike.

Nakon edukativnih radionica predviđene su praktične aktivnosti kao što su posjete institucijama i pokretanje inicijative mladih Opštini Ulcinj za izradu LPAM i usvajanje “Budžeta za mlade”.

Studijskim posjetama mladi će primjeniti znanja koja su stekli tokom edukativnih sesija, ali i biti u prilici da uspostave direktan dijalog sa predstavnicima vlasti. Polaznici programa će prolazeći kroz inovativne metode edukacije steći osnovna znanja o konceptu lokalne samouprave, njenoj ulozi u organizaciji države, položaju skupštine opštine, predsjednika opštine i organa lokalne uprave, njihovim nadležnostima i funkcijama; kao i o mogućnostima učestvovanja u odlučivanju u lokalnoj zajednici.

Mladi u Ulcinju se suočavaju sa problemom nedovoljne uključenosti u društvene tokove i osjećanjem zapostavljenosti od strane institucija. Nizak nivo upotrebljivosti formalnog obrazovanja, kao i nedostatak praktičnog rada tokom školovanja učinio je da mladi ne posjeduju upotrebljivo znanje neophodno za aktivnije uključivanje u razvoj lokalne zajednice. Ovo je jedan od osnovnih razloga za nizak stepen omladinskog aktivizma.

Upravo stoga, namjera ovog projekta je da se stavi akcenat na mlade ljude, jer oni predstavljaju potencijal koji može uticati na progresivne promjene u našoj zajednici.

Svi mladi Ulcinjani zainteresovani za učešće na ovom projektu, mogu se prijaviti OVDJE.

About NOVI HORIZONT

Novi Horizont je nevladino udruženje, registrovano 1999. godine, sa sjedištem u Ulcinju. MISIJA: Povećavanje učešća građana u lokalnim procesima i šire, doprinoseći na taj način razvoju demokratije i promovisanju dobre vladavine, kroz realizaciju edukativnih i integracijskih programa. CILJEVI: Promovisanje i razvoj lokalne demokratije; Podrška demokratskoj participaciji građana u lokalnoj samoupravi; Osnaživanje žena i mladih za aktivno učešće u životu zajednice; Promocija i unaprjeđenje interetničkog i interkulturalnog dijaloga; Promocija evropskih vrijednosti na lokalnom nivou; Izgradnja i razvoj sektora nevladinih organizacija u Crnoj Gori; JAKE STRANE ORGANIZACIJE: Za 18 godina aktivnog djelovanja, Novi Horizont je izgradio prepoznatljiv imidž uspješne OCD u lokalnoj zajednici; NH je u kontinuitetu bio mjesto okupljanja lokalnih OCD i gostovanja predstavnika drugih OCD iz Crne Gore i regiona; NH igra funkciju lokalnog resursnog centra za OCD u lokalnoj zajednici, ali i dobre spone izmedju lokalnih vlasti i državnih institucija sa lokalnim organizacijama civilnog društva; NH je jedina organizacija na lokalnom nivou koja radi s mladima; NH je jedina organizacija na lokalnom nivou koja pruža podršku samohranim roditeljima; NH spada među rijetkim organizacijama u Crnoj Gori koja radi na smanjenju etničke distance i jačanju interkulturalnog dijaloga medju mladima; Sve svoje aktivnosti Novi Horizont sprovodi na dvojezičnoj osnovi – Crnogorskom i Albanskom jeziku.