UČEŠĆE MLADIH U DONOŠENJU ODLUKA

UČEŠĆE MLADIH U DONOŠENJU ODLUKA
Novosti/Vijesti

U sklopu Akcionog plana za realizaciju strategije za mlade za 2018. godinu, NVO Novi Horizont u saradnji sa Gradskom bibliotekom – Ulcinj sprovodi projekat “Mladi učestvuju, mladi odlučuju!” Ovaj projekat finansijski podržava Ministarstvo sporta Crne Gore.

Opšti cilj projekta je aktiviranje i upućivanje mladih ljudi u Ulcinju o mogućnostima učestvovanja u procesu odlučivanja u lokalnoj zajednici. Osnaživanjem kapaciteta 25 omladinskih lidera kroz inovativan edukativni program unaprijediće se njihovo znanje o načinu funkcionisanja opštinskih i državnih organa, ali i omogućiti zastupanje inicijative mladih u lokalnoj zajednici na kvalitetan način. Osim toga, ovaj program će potpomoći razvoju kontakta organa lokalne samouprave sa mladima kako bi lakše izradili i primjenili omladinske politike.

Nakon edukativnih radionica predviđene su praktične aktivnosti kao što su posjete institucijama i pokretanje inicijative mladih Opštini Ulcinj za izradu LPAM i usvajanje “Budžeta za mlade”.

Studijskim posjetama mladi će primjeniti znanja koja su stekli tokom edukativnih sesija, ali i biti u prilici da uspostave direktan dijalog sa predstavnicima vlasti. Polaznici programa će prolazeći kroz inovativne metode edukacije steći osnovna znanja o konceptu lokalne samouprave, njenoj ulozi u organizaciji države, položaju skupštine opštine, predsjednika opštine i organa lokalne uprave, njihovim nadležnostima i funkcijama; kao i o mogućnostima učestvovanja u odlučivanju u lokalnoj zajednici.

Mladi u Ulcinju se suočavaju sa problemom nedovoljne uključenosti u društvene tokove i osjećanjem zapostavljenosti od strane institucija. Nizak nivo upotrebljivosti formalnog obrazovanja, kao i nedostatak praktičnog rada tokom školovanja učinio je da mladi ne posjeduju upotrebljivo znanje neophodno za aktivnije uključivanje u razvoj lokalne zajednice. Ovo je jedan od osnovnih razloga za nizak stepen omladinskog aktivizma.

Upravo stoga, namjera ovog projekta je da se stavi akcenat na mlade ljude, jer oni predstavljaju potencijal koji može uticati na progresivne promjene u našoj zajednici.

Svi mladi Ulcinjani zainteresovani za učešće na ovom projektu, mogu se prijaviti OVDJE.