Saopštenje o treningu trenera na temu “Standardi javnog konsultovanja”

Saopštenje o treningu trenera na temu “Standardi javnog konsultovanja”
Novosti/Vijesti

U organizaciji Uprave za kadrove i Ministarstva javne uprave, a uz podršku DEU projekta „Tehnička podrška razvoju institucionalnih mehanizama saradnje Vlade i NVO u Crnoj Gori“, od 23. do 25. oktobra u Baru održan je trening za trenere na temu javnog konsultovanja.

Cilj ovog treninga bio je da se formira tim trenera koji će u kontinuitetu izgrađivati i dalje unapređivati kapacitete državnih službenika u vezi sa primjenom standarda i dobrom praksom konsultovanja zainteresovane javnosti u pripremi zakona i drugih javnih politika. Trening je pohađalo 19 učesnika, među kojima su se našli službenici lokalnih samouprava, predstavnici nevladinog sektora kao i profesori s nekoliko obrazovnih institucija.
Da bi se standardi javnog konsultovanja uspješno sprovodili i doveli do boljih javnih politika, ali i većeg zadovoljstva građana tim javnim politikama, nije dovoljna samo primjena propisa iz ove oblasti, već su od suštinskog značaja dodatne vještine, razumijevanje i posvećenost službenika svih nivoa u organima državne uprave. Učesnici su imali priliku da se bliže upoznaju sa koristima sprovođenja javnog konsultovanja, kao i ključnim koracima koje je potrebno napraviti da bi proces bio uspješan i transparentan, uz podsjećanje da je ova materija u Crnoj Gori regulisana Uredbom o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija.
Komparativna iskustva u kreiranju propisa predstavljena su kroz međunarodne i evropske standarde javnog konsultovanja,a u praktičnom radu, učesnici treninga su imali zadatak da prepoznaju korake koji vode do efikasnog konsultovanja sa zainteresovanom javnošću u postupcima donošenja akata, zatim da identifikuju aktere prema njihovom uticaju i interesu, te da predstave rezultate obavljenog konsultovanja.
Participativan proces ocijenjen je izuzetno važnim za ostvarivanje građanskih prava, ali i kao način za prikupljanje podataka i informacija o potrebama građana, te jačanja njihovog povjerenja u institucije. Konsultovanje se u dosadašnjoj praksi u Crnoj Gori pokazalo kao nedovoljno promovisan i korišćen oblik saradnje, a cilj da javne politike treba da budu sprovodive, održive i legitimne, opravdava napore I nameće potrebu da se odnos prema ovom vidu uključivanja građana promijeni.
Pored već pomenutih tema, polaznici treninga su imali priliku da uče o ciklusu treninga, trening metodama i teškim situacijama na treninzima. Cilj ovih sesija bio je da polaznike pripremi za ulogu trenera na temu javnog konsultovanja, te da im pomogne da savladaju osnovne vještine vođenja i pripreme obuka.
Očekuje se da će ovaj trening kroz regrutovanje i obuku kvalifikovanih, sposobnih i posvećenih trenera, doprinijeti efikasnijoj implementaciji Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija (Službeni list Crne Gore, br. 41/18). Kandidati koji uspješno završe trening za trenere biće uvršteni na listu predavača Uprave za kadrove i angažovani prema potrebama za realizaciju Programa “Standardi javnog konsultovanja”.
Predavači na treningu su bili gospođa Ana Novaković, angažovana na projektu „Tehničke podrške razvoju institucionalnih mehanizama saradnje Vlade i NVO u Crnoj Gori“ kao lokalni ekspert za treninge za državne službenike o standardima javnog konsultovanja u pripremi zakona i gospodin Igor Vidačak, rukovodioc gorepomenutog projekta.