UMHCG započinje realizaciju projekta PonOSIti, ravnopravni, uključeni!

UMHCG započinje realizaciju projekta PonOSIti, ravnopravni, uključeni!
Novosti/Vijesti

Projekat PonOSIti, ravnopravni, uključeni! sprovodi Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore, uz podršku Ministarstva rada i socijalnog staranja.

Opšti cilj projekta je poboljšanje položaja osoba s invaliditetom u Crnoj Gori kroz promociju filozofije samostalnog življenja, poštovanje i zastupanje ljudskih prava i podizanje svijesti šire društvene zajednice o samostalnom življenju, mobilnosti, pravima i potrebama osoba s invaliditetom.

Specifičnim ciljevima projekta želi se: doprinijeti poboljšanju položaja OSI i kvaliteta njihovog života kroz pružanje i razvoj usluga za samostalni život u zajednici i kontinuiranu edukaciju radnika u oblasti socijalne i dječije zaštite; upoznati OSI i njihove porodice s mehanizmima za ostvarivanje i zaštitu prava OSI i s mogućnostima samostalnog života koje nudi UMHCG radi unapređenja njihovog položaja u društvu; unaprijediti kapacitete OSI za samostalni život kroz lično osnaživanje i pružanje usluga; i doprinijeti podizanju svijesti OSI, članova njihovih porodica i šire javnosti o važnosti uključivanja OSI u društvenu zajednicu.

Ciljnu grupu čine sve osobe s invaliditetom, oba pola sa svim vrstama oštećenja, roditelji osoba s invaliditetom, uključujući one u urbanim i ruralnim sredinama, stručni radnici u oblasti socijalne i dječije zaštite, drugi zaposleni u institucijama, posebno oni koji su u direktnoj komunikaciji s osobama s invaliditetom. Sve aktivnosti projekta usmjerene su pojedinačno ili ukupno na navedene ciljne grupe, pa će stoga biti i direktno uključeni u realizaciji aktivnosti, ne samo kao primaoci sadržaja i ishoda projekta. Kroz realizaciju projekta će se posebno voditi računa o uključenosti žena i djece s invaliditetom kao grupe izložene intersekcijskoj diskriminaciji.

Projekat obuhvata sljedeće aktivnosti: organizacija Škole samostalnog života za OSI; licenciranje za pružanje usluge personalne asistencije; organizacija trodnevnog treninga o personalnoj asistenciji za stručne radnike i jednodnevnog treninga za korisnike asistencije; pružanje personalne asistencije za pet OSI; nabavka opreme za prilagođavanje vozila za polaganje vozačkog ispita; prevoz od vrata do vrata za OSI; organizacija radionice o Konvenciji UN o pravima osoba s invaliditetom za OSI i OOSI; istraživanje o primjeni preporuka Komiteta UN za prava osoba s invaliditetom u odnosu na član 19 Konvencije UN o pravima osoba s invaliditetom; organizacija puta na Freedom drive (Brisel) i medijska kampanja.

Aktivnosti ovog projekta direktno ili indirektno doprinose realizaciji sva tri strateška cilja javnog konkursa i to: 

–           Unaprijeđeni vaninstitucijalni oblici podrške licima sa invaliditetom;

–           Pluralizam usluga;

–           Integracija djece sa smetnjama i teškoćama u razvoju, kao i mladih, odraslih i starih lica sa invaliditetom u društvenu zajednicu u što većoj mogućoj mjeri.

Aktivnosti projekta realizuju se u sklopu konkursa za NVO raspisanog od strane Ministarstva rada i socijalnog staranja u oblasti zaštite lica s invaliditetom u 2019.

Realizacija projekta traje 12 mjeseci počev od septembra 2019, a odobrena sredstva za njegovu realizaciju iznose 61.922,00€.

Pripremila: Milica Marđokić

About UMHCG

Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore je nevladina, neprofitna organizacija osnovana 22. oktobra 2001. godine, registrovana pod rednim brojem 1322 kod Ministarstva pravde. Udruženje je posvećeno pružanju podrške, mogućnosti i programa u cilju jačanja ličnog, obrazovnog i profesionalnog razvoja mladih sa invaliditetom. Okuplja mlade i studente sa svim vrstama invaliditeta (cross-disability pristup), kao i ostale mlade ljude bez invaliditeta koji su voljni da učestvuju i zajedno sa nama se bore za stvaranje inkluzivnijeg društva. Bavi se pružanjem psiho-socijalne podrške, stvaranjem uslova za inkluzivno obrazovanje, podsticanjem mladih sa invaliditetom za sticanje visokog obrazovanja, inicijativama za odgovarajuća legislativna rješenja, podizanjem svijesti društva… U svom radu se rukovodimo modelom zasnovanim na ljudskim pravima. Vizija UMHCG je: Za mlade s invaliditetom, bez barijera! Misija UMHCG je: UMHCG promoviše i doprinosi ravnopravnom položaju mladih sa svim vrstama invaliditeta u društvu kroz inicijative i aktivnosti za uspostavljanje zakonskog, obrazovnog, kulturnog i socijalnog okvira koji to omogućava.