SAOPŠTENJE ZA JAVNOST: Prvi postupak za zaštitu od diskriminacije po osnovu invaldiiteta u oblasti samostalnog života i života u zajednici

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST: Prvi postupak za zaštitu od diskriminacije po osnovu invaldiiteta u oblasti samostalnog života i života u zajednici
Novosti/Vijesti

Obavještavamo javnost da je 4. maja, uoči Evropskog dana samostalnog života, koordinatorka Pravnog programa i antidiskriminacije u Udruženju mladih sa hendikepom Crne Gore (UMHCG), Miroslava-Mima Ivanović, preko advokatice Tijane Živković podnijela prvu Tužbu za zaštitu od diskriminacije po osnovu invaliditeta u oblasti samostalnog života i života u zajednici u Crnoj Gori. Ivanović je tužila državu Crnu Goru i JU Centar za socijalni rad za opštine Kotor, Tivat i Budva zbog toga što, ni nakon skoro pet godina od usvajanja novog Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti i devet godina od usvajanja Konvencije UN-a o pravima osoba s invaliditetom, nisu preduzeli nikakve korake da osiguraju uživanje prava na uslugu personalne asistencije, a pritom su, u julu 2017, ukinuli pravo na dodatak za njegu i pomoć. Ona je samo jedna među hiljadama osoba s invaliditetom koje trpe istu diskriminaciju od strane države i sistema socijalne i dječje zaštite, te je odlučila da prva krene u borbu za zaštitu svojih prava na samostalni život i život u zajednici.

Pravo na dodatak za njegu i pomoć je novim Zakonom o socijalnoj i dječjoj zaštiti definisano kao jedno od prava na materijalna davanja, koje ostvaruju lica kojima je zbog “tjelesnih, mentalnih, intelektualnih ili senzornih oštećenja ili promjena u zdravstvenom stanju neophodna njega i pomoć da bi imala obezbijeđen pristup zadovoljavanju potreba”. Ovo pravo je na sličan način bilo definisano i ranijim zakonima u ovoj oblasti, ali se Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti od 30. juna 2017. ukinulo onim osobama s invaliditetom koju su istovremeno ostvarivale i pravo na ličnu invalidninu.

Miroslavi-Mimi Ivanović je do jula prošle godine ostvarivala i pravo na ličnu invalidninu i pravo na dodatak za njegu i pomoć. Zbog nezakonitosti Rješenja, kojim joj je pravo na dodatak za njegu i pomoć ukinuto, kao što je to učinjeno i mnogim drugim osobama s invaliditetom i to bez mogućnosti da učestvuju u upravnim postupcima, već dostavljanjem rješenja na kućnu adresu, Ivanović je podnijela Žalbu Ministarstvu rada i socijalnog staranja, koje ju je, takođe, potpuno onemogućilo da učestvuje u postupku. Trenutno se ovim povodom vodi upravni spor pred Upravnim sudom Crne Gore. 

Naime, Ivanović je u decembru podnijela Zahtjev za ostvarivanje prava na uslugu personalne asistencije JU Centru za socijalni rad za opštine Kotor, Tivat i Budva, a na osnovu Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti i Konvencije UN-a o pravima osoba s invaliditetom. Njen Zahtjev je, u aprilu ove godine, odbijen s obrazloženjem da usluga personalne asistencije nije organizovana, te joj se zbog toga pravo ne može priznati. U Rješenju se uopšte ne navodi da li je Ivanović ispunila zakonske uslove za ostvarivanje prava na ovu uslugu.

Na ovaj način, država Crna Gora i JU Centar za socijalni rad za opštine Kotor, Tivat i Budva, u dužem vremenskom periodu neprekidno direktno diskriminišu Miroslavu- Mimu Ivanović u odnosu na lica bez invaliditeta jer joj onemogućavaju ostvarivanje prava ličnosti i prava na uslugu personalne asistencije i ukidaju jedino pravo čija je svrha bila omogućavanje zadovoljenja životnih potreba koje, zbog svojih oštećenja i promjena u zdravstvenom stanju, ne može zadovoljiti bez pomoći druge osobe, dok kod osoba bez invaliditeta to nije slučaj. Zbog navedenog Ivanović je Tužbom tražila: utvrđenje diskriminacije, zabranu ponavljanja radnji diskriminacije, uklanjanje posljedica diksriminacije, naknadu materijalne i nematerijalne štete, kao i objavljivanje usvajajuće Presude u svim elektronskim i štampanim medijima u Crnoj Gori. Ovi tužbeni zahtjevi su precizirani na način da joj se obezbijedi uživanje svih prekršenih prava (prava na dodatak za njegu i pomoć, uslugu personalne asistencije i puno i efektivno učešće u postupcima pred državom Crnom Gorom i nadležnim Centrom za socijalni rad), ali da joj se i naknade svi troškovi koje je prethodnih pet godina imala za pokriće troškova personalne asistencije.

Ukidanje stečenog prava na dodatak za njegu i pomoć, onemogućavanje da ostvari pravo na uslugu personalne asistencije i da učestvuje u upravnim postupcima u kojima se odlučuje o njenim pravima, su bili povod za pokretanje parničnog postupka pred Osnovnim sudom u Podgorici. Uprkos obavezama koje je Crna Gora preuzela ratifikacijom Konvencije UN-a o pravima osoba s invaliditetom  usvajanjem Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti 2013, Miroslava-Mima Ivanović je, kao mnoge osobe s invaliditetom u Crnoj Gori često dolazila u priliku da zbog neriješenog pitanja personalne asistencije ostane potpuno prepuštena sticaju sretnih okolnosti i mogućnosti njenih prijatelja i rodbine da joj pomognu.

Ovim putem pozivamo sve osobe s invaliditetom, koje su u sličnoj situaciji kao i Miroslava-Mima Ivanović, da nam se obrate za pružanje besplatne pravne pomoći kako bi se zaštitile od konstantne diskriminacije po osnovu invaliditeta u oblasti samostalnog života i života u zajednici. U narednom periodu UMHCG će pokrenuti postupak pred Ustavnim sudom Crne Gore za ocjenu ustavnosti odredbi Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti, kojima je ukinuto pravo na dodatak za njegu i pomoć osobama s invaliditetom koje su u junu prošle godine ostvarivale i pravo na ličnu invalidninu.

Napomena:

Podsjećamo da je novi Zakon o socijalnoj i dječjoj zaštiti usvojen u junu 2013. i njime je garantovano pravo na usluge podrške za život u zajednici, među kojima su i neke od izuzetnog značaja za samostalnost osoba s invaliditetom, kao što je personalna asistencija. Bliži uslovi i standardi za korišćenje i pružanje usluga podrške za život u zajednici, uključujući i personalnu asistenciju su trebali biti propisani podzakonskim aktom u roku od šest mjeseci po donošenju Zakona. Međutim, donošenje ovog podzakonskog akta je kasnilo godinu i po dana, te je on usvojen u junu 2015. Ovim aktom se u članu 14 bliže definišu zadaci personalne asistencije, a u članu 3 stavu 5 se kao jedan od uslova za ostvarivanje prava na ovu uslugu (pored zaposlenja ili uključenosti u proces obrazovanja)  postavljalo ostvarivanje prava na dodatak za njegu i pomoć, sve do marta ove godine. UMHCG je tokom skraćene javne rasprave o Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj i dječijoj zaštiti, u junu prošle godine, oštro negodovalo zbog ukidanja stečenog subjektivnog i neprenosivog prava na dodatak za njegu i pomoć mnogim osobama s invaliditetom, ali Ministarstvo rada i socijalnog staranja nije prihvatilo sugestije UMHCG-a. Obrazloženje ovakvog stava Ministarstva je bilo da će ove osobe s invaliditetom nastaviti da koriste pravo na ličnu invalidninu u iznosu od 178,19 eura mjesečno, u koji iznos je uračunat i dodatak za njegu i pomoć, čime je nepravilno svelo subjektivno i neprenosivo pravo na dodatak za njegu i pomoć na iznos naknade po osnovu njega i potpuno zanemarilo njegovu suštinu i cilj.

About UMHCG

Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore je nevladina, neprofitna organizacija osnovana 22. oktobra 2001. godine, registrovana pod rednim brojem 1322 kod Ministarstva pravde. Udruženje je posvećeno pružanju podrške, mogućnosti i programa u cilju jačanja ličnog, obrazovnog i profesionalnog razvoja mladih sa invaliditetom. Okuplja mlade i studente sa svim vrstama invaliditeta (cross-disability pristup), kao i ostale mlade ljude bez invaliditeta koji su voljni da učestvuju i zajedno sa nama se bore za stvaranje inkluzivnijeg društva. Bavi se pružanjem psiho-socijalne podrške, stvaranjem uslova za inkluzivno obrazovanje, podsticanjem mladih sa invaliditetom za sticanje visokog obrazovanja, inicijativama za odgovarajuća legislativna rješenja, podizanjem svijesti društva… U svom radu se rukovodimo modelom zasnovanim na ljudskim pravima. Vizija UMHCG je: Za mlade s invaliditetom, bez barijera! Misija UMHCG je: UMHCG promoviše i doprinosi ravnopravnom položaju mladih sa svim vrstama invaliditeta u društvu kroz inicijative i aktivnosti za uspostavljanje zakonskog, obrazovnog, kulturnog i socijalnog okvira koji to omogućava.