Najava: UMHCG započinje realizaciju projekta Osvije(S)t(l)i diskriminaciju OSI

Najava: UMHCG započinje realizaciju projekta Osvije(S)t(l)i diskriminaciju OSI
Novosti/Vijesti

Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore realizuje projekat Osvije(S)t(l)i diskriminaciju OSI uz finansijsku podršku Ministarstva za ljudska i manjinska prava.

Projekatom se želi doprinijeti podizanju nivoa svjesti i znanja o pravima OSI i smanjenju stepena diskriminacije OSI u Crnoj Gori, kroz specifične ciljeve koji se odnose se na: povećanje informisanosti i znanja OSI o načinima ostvarivanja svojih prava, kao i mehanizmima zaštite od diskriminacije u Crnoj Gori; doprinos informisanju i osnaživanju OSI, advokata, sudija, zaposlenih u tužilaštvu i medija o obavezama i garancijama koje proizilaze iz međunarodnih dokumenata o pravima OSI, a prije svega iz Konvencije UN o pravima OSI.  

Projektom će biti obuhvaćene sve osobe s invaliditetom (prioritetno žene s invaliditetom), advokati, sudije, sudski savjetnici, zaposleni u tužilaštvu, javni i privatni mediji (novinari, radio i TV reporteri, žurnalisti, urednici redakcija i portala), porodice OSI, organizacije OSI, pojedinci, građani, mediji, koji će biti podstaknuti da stečena znanja iz ove oblasti primenjuju u praksi. 

Aktivnosti projekta podrazumijevaju: organizovanje treninga za OSI o upravnom postupku i upravnom sporu, analizu o efikasnosti i ishodima upravnih postupaka i sporova OSI pred državnim organima i sudom, organizovanje treninga za advokate, sudije i zaposlene u tužilaštvu o pristupu pravdi OSI, treninga o izvještavanju baziranom na modelu pristupa invaliditetu zasnovanom na ljudskim pravima, pružanje besplatnog pravnog savjetovališta za OSI, promotivne aktivnosti i podaktivnosti u okviru medijske kampanje (izradu lifleta o upravnom sporu i upravnom postupku za OSI, izradu Leksikona ključnih pojmova u oblasti ljudskih prava OSI, završnu konferenciju o postupcima pred organima i pristupu pravdi za OSI.

Projektom se želi doprinijeti povećanoj informisanosti i znanja osoba s invaliditetom (primarno žena s invaliditetom) o upravnom postupku i upravnom sporu i načinima ostvarivanja prava OSI i mehanizmima zaštite od kršenja prava i diskriminacije, većem broju novopokrenutih postupaka pred državnim institucijama i sudovima i ostvarivanja prava OSI, povećanoj informisanosti advokata, sudija, zaposlenih u tužilaštvu i medija o modelima pristupa invaliditetu i uvažavanju ljudskog dostojanstva i integriteta ličnosti OSI.

Aktivnosti projekta realizuju se u okviru konkursa za NVO raspisanog od strane Ministarstva za ljudska i manjinska prava u oblasti zaštite lica s invaliditetom od diskriminacije i promociju jednakosti u 2020. Realizacija projekta traje osam mjeseci počev od 30. oktobra 2020, a odobrena sredstva za njegovu realizaciju iznose 23.998,24€.

Pripremila: Dragana Sokić, koordinatorka projekta

About UMHCG

Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore je nevladina, neprofitna organizacija osnovana 22. oktobra 2001. godine, registrovana pod rednim brojem 1322 kod Ministarstva pravde. Udruženje je posvećeno pružanju podrške, mogućnosti i programa u cilju jačanja ličnog, obrazovnog i profesionalnog razvoja mladih sa invaliditetom. Okuplja mlade i studente sa svim vrstama invaliditeta (cross-disability pristup), kao i ostale mlade ljude bez invaliditeta koji su voljni da učestvuju i zajedno sa nama se bore za stvaranje inkluzivnijeg društva. Bavi se pružanjem psiho-socijalne podrške, stvaranjem uslova za inkluzivno obrazovanje, podsticanjem mladih sa invaliditetom za sticanje visokog obrazovanja, inicijativama za odgovarajuća legislativna rješenja, podizanjem svijesti društva… U svom radu se rukovodimo modelom zasnovanim na ljudskim pravima. Vizija UMHCG je: Za mlade s invaliditetom, bez barijera! Misija UMHCG je: UMHCG promoviše i doprinosi ravnopravnom položaju mladih sa svim vrstama invaliditeta u društvu kroz inicijative i aktivnosti za uspostavljanje zakonskog, obrazovnog, kulturnog i socijalnog okvira koji to omogućava.