Izvještaj o primjeni Uredbe o izboru predstavnika NVO u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija u 2018. godini

Izvještaj o primjeni Uredbe o izboru predstavnika NVO u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija u 2018. godini
Novosti/Vijesti

Učešće građana i nevladinih organizacija kao njihovih legitimnih predstavnika, u procesu donošenja odluka, uređeno je Zakonom o državnoj upravi (Službeni list Crne Gore br. 78/18) i pratećim podzakonskim aktom- Uredbom o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenja javne rasprave u pripremi zakona i strategija (Službeni list Crne Gore, br. 41/18).

Uredba je stupila na snagu u julu 2018. godine, kada su prestale da važe Uredba o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija (Službeni list Crne Gore, br. 7/12) i Uredba o načinu i postupku sprovođenja javne rasprave u pripremi zakona (Službeni list Crne Gore, br. 2/12). Cilj donošenja nove Uredbe je pojednostavljenje procedure kreiranja javnih politika u saradnji sa zainteresovanim stranama.
U skladu sa ciljem prikupljanja kvantitativnih ali i kvalitativnih podataka o primjeni Uredbe, pripremljena je i nova Metodologija za praćenje i izvještavanje o primjeni Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenja javne rasprave u pripremi zakona i strategija. Ista je usvojena na sjednici Savjeta za saradnju organa državne uprave i NVO u februaru 2019. godine.

Obrađeni podaci daju pregled koliko i na koji način organi državne uprave uključuju nevladine organizacije i drugu zainteresovanu javnost u procese kreiranja javnih politika.

Osim unapređenja normativnog okvira, Ministarstvo javne uprave je uložilo dodatne napore, kako bi učešće javnosti bilo olakšano, pragmatično i većeg obima. Naime, u skladu sa Strategijom unapređenja podsticajnog okruženja za djelovanje nevladinih organizacija 2018-2020, unaprijeđen je e-servis e-participacija https://www.euprava.me/eparticipacija, putem kojeg građani i zainteresovani akteri imaju mogućnost online učešća u procese javnih konsultacija i javnih rasprava. U cilju promocije i afirmacije ovog servisa, Ministarstvo je u skladu sa Odlukom o utvrđivanju prioritetnih oblasti od javnog interesa i visine sredstava za finansiranje projekata i programa NVO u 2019. godini (Službeni list CG, br. 80/18), raspisalo javni konkurs za raspodjelu sredstava u oblasti reforme javne uprave „eDemokratija – učestvuj, predloži, promijeni!’’.
U toku 2018. i 2019. godine, Ministarstvo je uz podršku EU projekta tehničke pomoći, sprovelo i niz obuka o standardima konsultovanja zainteresovane javnosti u procesu kreiranja javnih politika, sa fokusom na pravilnu primjenu važećeg propisa u ovoj oblasti.

Za potrebe izrade ovog izvještaja podaci su traženi od 53 organa državne uprave. O primjeni Uredbe izvijestio je 41 organ, dok 12 organa nije dostavilo podatke.Prema dostavljenim podacima, Uredbu u 2018. godini, zbog izostanka aktivnosti na koje se navedena Uredba odnosi, nije primjenjivalo 18 organa.

IZBOR PREDSTAVNIKA NVO U RADNA TIJELA

Prema podacima koji su dobijeni od strane organa državne uprave, u izvještajnom periodu je bilo 48 javnih poziva za izbor predstavnika nevladinih organizacija u radnu grupu i drugo radno tijelo.
Objavljeno je 29 lista predstavnika NVO sa nazivima nevladinih organiazcija koje su ih predložile, dok je uslove poziva ispunilo 30 prijavljenih NVO kandidata (kvalifikovani NVO predstavnici), od koji je njih 23 bilo uključeno u radne grupe.

SPROVOĐENJE JAVNE RASPRAVE U PRIPREMI ZAKONA I STRATEGIJA

Prema dostavljenim podacima, sedam ministarstava je objavilo spisak zakona o kojima će se sprovesti javna rasprava.
U izvještajnom periodu objavljena je 67 javnih poziva za konsultovanje zainteresovane javnosti, dokje objavljeno 34 izvještaja o obavljenom konsultovanju.
Prema dobijenim podacima objavljena je 48 javnih poziva za učešće u javnoj raspravi i objavljeno je 43 izvještaja o sprovedenoj raspravi.
Obrađeni podaci pokazuju da je na javnim raspravama u pripremi 99 zakona, odnosno strategija pristiglo 1523 komentara, obrazloženo 1508, dok je prihvaćeno 775 komentara.

Savjet za saradnju orgaan državne uprave i NVO razmatrao je Izvještaj o primjeni Uredbe o izboru predstavnika NVO u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija u 2018. godini na šestoj sjednici, održanoj 22. jula 2019. godine. Ocijenjeno je da je neophodno uložiti dodatne napore, kako bi se u organima državne uprave obezbijedila primjena minimuma standarda za kvalitetno sprovođenje javnih konsultacija, sa posebnim akcentom na praksu objavljivanja izvještaja o sprovedenim konsultacijama kao i davanje obrazloženja o potrebi sprovođenja konsultacija.

Vlada Crne Gore je usvojila Izvještaj na sjednici održanoj 1. avgusta 2019. godine.

Izvještaj o primjeni Uredbe o izboru predstavnika NVO u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija u 2018. godini