Održana Tribina o pravima OSI i Info dan s poslodavcima o zapošljavanju žena s invaliditetom

Održana Tribina o pravima OSI i Info dan s poslodavcima o zapošljavanju žena s invaliditetom
Novosti/Vijesti

Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore (UMHCG) u saradnji sa NVU lica sa invaliditetom u okviru projekta OsnaŽENA, zapOSIena, uključena  organizovalo je u Petnjici, 28. oktobra 2020. Tribinu o pravima osoba s invaliditetom i Info dan s poslodavcima o zapošljavanju žena s invaliditetom. Događaj je održan u sali Skupštine Opštine Petnjica u prisustvu oko 20 učesnika. Fascilitatori na tribini bili su Marina Vujačić, izvršna direktorica UMHCG, Anđela Radovanović, programska menadžerka UMHCG i Milenko Vojičić, predsjednik Skupštine UMHCG.

U uvodnom dijelu tribine učesnicima se obratio predsjednik opštine Petnjica, Samir Agović, koji je ukazao na neophodnost dalje borbe za prava osoba s invaliditetom, jer kako navodi „neka prava OSI nijesu ispoštovana i ne uživaju se na pravi način“. Prema navodima Agovića u Opštini Petnjica trenutno su zaposlene tri osobe s invaliditetom, dok Zavod za zapošljavanje Crne Gore takođe izdvaja određena sredstva za zapošljavanje OSI. „Opština Petnjica se trudi da sugrađani koji imaju bilo koju vrstu invaliditeta budu ravnopravni i jednaki sa ostalim građanima. Težimo postati društvo jednakih šansi, stremimo poštovanju ljudskih i manjinskih prava“, navodi Agović.

Ispred NVU Lica sa invaliditetom obratio se Denis Ramdedović koji je ukazao na činjenicu da i dalje postoje osobe s invaliditetom koje se skrivaju iz određenih razloga, zbog čega nijesu vidljive u društvu.

Marina Vujačić, izvršna direktorica UMHCG, istakla je da su izjednačene mogućnosti preduslov samostalnosti OSI. „Situacija se promijenila kada je u pitanju položaj OSI, zaista bi bilo poražavajuće za jedno društvo da nije tako. Međutim, ako govorimo da se ljudska prava OSI trebaju uživati svaki dan, onda mi ne možemo biti zadovoljni dok god se ona svakodnevno krše. Mislim da osobe s invaliditetom treba da prihvate mogućnost da oni mijenjaju stvari. Uvijek govorim da svi mi možemo da mijenjamo stvari na bolje. Kada dovoljan broj osoba s invaliditetom bude zagovaralo svoja prava, država i lokalna uprava će biti mnogo odgovorniji i mnogo aktivniji po svim pitanjima“, navodi Vujačić. Nakon sugestija za unaprjeđenje poštovanja osnovnih načela ljudskih prava OSI, Vujačić je pozvala sve učesnike/ce da se aktivno uključe u diskusiju.

Tribina je bila interaktivnog tipa. Učesnici su imali priliku da kroz pitanja i svoja zapažanja ukažu na prepreke i barijere sa kojima se suočavaju OSI. Nedovoljna informisanost OSI o pravima po osnovu invaliditeta, prepoznata je kao ključni problem, te je ukazano na potrebu promjene svijesti OSI, odnosno neophodnost poboljšanja uslova rada i zapošljavanja i pružanja zdravstvenih usluga za OSI. Posebnan akcenat tokom diskusije stavljen je na pristupačnost i obrazovanje OSI, a kao jedan od prijedloga bio je da se privatnici koji se bave uslugama prevoza oslobode dažbina da bi mogli poslovati i pružati usluge prevoza OSI, čime bi se dodatno uticalo na poboljšanje javnog saobraćaja.

Predsjednik Skupštine UMHCG Milenko Vojičić, takođe je ukazao na nepristupačnost objekata i javnog saobraćaja za OSI. Kako navodi Vojičić „pristupačnost u praksi ni približno ne prati standarde iz Zakona o izgradnji i planiranju objekata u kojem postoji izričita odredba da objekti u javnoj upotrebi i javne površine moraju biti pristupačni osobama s invaliditetom. Potrebno je raditi na unaprjeđenju zakonodavstva jer kako navodi Vojičić „Postojeće zakonodavstvo OSI navodi da prihvate da su građani drugog reda i da ono što nemaju i ne treba im“, a kao najdiskriminisaniju grupaciju navodi osobe s oštećenjem sluha.

Potrebno je konstantno slati poruke, pogotovo javnim ustanovama kada su u pitanju OSI, kao i svim poslodavcima u procesu integrisanja osoba s invaliditetom, zaključeno je na tribini.

Na Info danu učesnici/ce su informisani/e o mogućnostima i prednostima zapošljavanja osoba s invaliditetom, s posebnim fokusom na podsticanje zapošljavanja žena s invaliditetom. Sadržaj Info dana bio je motivaciono – edukativnog karaktera.

Anđela Radovanović, programska menadžerka UMHCG ukazala je na statističke podatke Zavoda za zapošljavanje Crne Gore. Prema podacima od 27. oktobra 2020, od ukupno 1103 osoba koje se nalaze na evidenciji Zavoda u Petnjici, 558 su OSI, od kojih je 366 žena s invaliditetom. Prema navodima Radovanović, „Jednak položaj i jednake mogućnosti za ostvarivanje svih prava i sloboda i korišćenje ličnih znanja i sposobnosti, ključni su za samostalnost OSI u društvu.

Međunarodni i nacionalni zakoni i politike o invaliditetu kroz istoriju su zanemarivali aspekte u vezi sa ženama i djevojčicama s invaliditetom. Na drugoj strani, zakoni i politike o ženama su tradicionalno ignorisali invaliditet, navedeno je na Info danu.

„Diskriminacija je najskuplja u svakom društvu. Za nju može neko da ima razloge ali ne postoji opravdanje. Kad imamo suprotnost diskriminacije a to je uključenost svih građana u zajednici, samo može da ima benefite. Ne postoji izgovor da su ljudska prava skupa, ona nikako ne mogu biti skupa. Kad to shvatimo to za osobe sa invaliditetom, onda ćemo biti zrelije društvo“, ističe Vujačić.

Osobama sa invaliditetom u Petnjici poručeno je da se interesuju za svoja prava, da aktivno traže da se ona ostvaruju, da budu informisani o svojim pravima i da ne postoji nikakav izgovor da ne zaslužuju dostojanstven život u kome sami moraju učestvovati.

Ova aktivnost ralizovana je u okviru granta dodijeljenog od strane Mreže žena Kosova, u partnerstvu sa Centrom za ženska prava i partnerima iz Koalicije organizacija koje se bave pravima žena na Zapadnom Balkanu, preko Fonda žena Kosova. Ovi grantovi su dio inicijative ”Unaprjeđenje radnih prava žena“, koju finansira Evropska unija, a sufinansira Švedska agencija za međunarodni razvoj i saradnju. Organizacije, članice Koalicije angažovane u njenom sprovođenju su: Mreža žena KosovaFondacija Kvinna till Kvinna iz Švedske preko svog predstavništva u Srbiji, Reactor Research in Action – Istraživanje na djelu iz Severne Makedonije, Centar rodnog saveza za razvoj iz Albanije, Helsinški Parlament Građana u Banja Luci iz Bosne i Hercegovine, i Centar za ženska prava iz Crne Gore.

Pripremila: Dragana Sokić, koordinatorka projekta

About UMHCG

Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore je nevladina, neprofitna organizacija osnovana 22. oktobra 2001. godine, registrovana pod rednim brojem 1322 kod Ministarstva pravde. Udruženje je posvećeno pružanju podrške, mogućnosti i programa u cilju jačanja ličnog, obrazovnog i profesionalnog razvoja mladih sa invaliditetom. Okuplja mlade i studente sa svim vrstama invaliditeta (cross-disability pristup), kao i ostale mlade ljude bez invaliditeta koji su voljni da učestvuju i zajedno sa nama se bore za stvaranje inkluzivnijeg društva. Bavi se pružanjem psiho-socijalne podrške, stvaranjem uslova za inkluzivno obrazovanje, podsticanjem mladih sa invaliditetom za sticanje visokog obrazovanja, inicijativama za odgovarajuća legislativna rješenja, podizanjem svijesti društva… U svom radu se rukovodimo modelom zasnovanim na ljudskim pravima. Vizija UMHCG je: Za mlade s invaliditetom, bez barijera! Misija UMHCG je: UMHCG promoviše i doprinosi ravnopravnom položaju mladih sa svim vrstama invaliditeta u društvu kroz inicijative i aktivnosti za uspostavljanje zakonskog, obrazovnog, kulturnog i socijalnog okvira koji to omogućava.