Javni poziv za prijem članica Mreže za mlade Crne Gore

Javni poziv za prijem članica Mreže za mlade Crne Gore
Novosti/Vijesti Partnerstva

Inicijalni odbor za osnivanje Mreže za mlade Crne Gore (MMCG) objavljuje Javni poziv za prijem članica Mreže. MMCG je savez nevladinih organizacija koje sprovode omladinsku politiku u Crnoj Gori, a osniva se u skladu sa članom 20 Zakona o mladima i Zakonom o nevladinim organizacijama.


Misija MMCG-a je da zastupa prava i interese mladih, kreira i zagovara rješenja za sistemske izazove, povezuje aktere omladinske politike i jača kapacitete članica. Vizija MMCG-a je društvo u kojem su mladi aktivni i odgovorni u donošenju i sprovođenju odluka.

Ovim putem pozivamo sve zainteresovane omladinske organizacije, organizacije koje rade sa i za mlade, organizacije koje okupljaju zajednice učenika i/ili studenata, kao i saveze omladinskih organizacija i organizacija koje sprovode omladinsku politiku, da pristupe novoj krovnoj organizaciji mladih u Crnoj Gori, putem dostavljanja ispunjenog Zahtjeva za prijem članica Mreže, kao i propratnih dokumenata kojima se utvrđuje ispunjavanje uslova za prijem članica.

Uslovi i kriterijumi za prijem članica su navedeni u članovima 11 i 12 Statuta MMCG-a, kojim se navodi da se nove članice organizacije mogu prijaviti za punopravno i pridruženo članstvo.

Uslovi za punopravno članstvo u MMCG-u su:
1. da je organizacija registrovana na teritoriji Crne Gore u skladu sa odredbama Zakona o nevladinim organizacijama;
1. da je prva registracija organizacije izvršena najmanje 2 godine prije dana podnošenja zahtjeva za prijem u punopravno članstvo MMCG-a;
2. da organizacija ima neprofitni karakter;
3. da je organizacija zasnovana na demokratskim principima udruživanja;
4. da organizacija ne promoviše nezdrave životne stilove, društvenu segregaciju, antisemitizam, fašizam, rasizam, društvenu, etničku, nacionalnu netrpeljivost i netoleranciju, nasilje i rat ili bilo kakav drugi oblik diskriminacije;
5. da članovi upravljačkih struktura organizacije (izvršni direktor, upravni odbor) nijesu članovi organa upravljanja političkih partija, namještenici i rukovodni kadar organa javne uprave;
6. da članovi upravljačkih struktura organizacije nijesu krivično gonjeni i da se protiv njih ne vodi krivički postupak;
7. da su mladi aktivno uključeni u rad organizacije;
8. da organizacija prihvata Statut, ciljeve, viziju, misiju, vrijednosti i usvojene politike MMCG-a;
9. da je u statusu pridruženog člana provelo najmanje godinu dana ili period između dva redovna zasijedanja Skupštine MMCG-a.

Pored navedenih uslova, u odnosu na oblik organizacije i njeno iskustvo, važe sljedeći kriterijumi:
• Za omladinsku organizaciju: da je u prethodne dvije godine sprovela minimum dva projekta za mlade ili 20 omladinskih građanskih akcija;
• Za organizaciju za mlade i saveze organizacija: da su u prethodne dvije godine sproveli minimum jedan dugoročni program za mlade ili dva projekta za mlade.

Uslov za pridruženo članstvo je da je organizacija ispunjava gore navedene uslove, a osnovana je minimum jednu godinu prije podnošenja Zahtjeva za prijem u pridruženo članstvo, te sprovodi aktivnosti namijenjene mladima.
 
Ispunjen Zahtjev za prijem u članstvo MMCG-a, kao i propratna dokumenta (skenirana), potrebno je dostaviti putem elektronske pošte: mrezazamlade.cg@gmail.com, (u zipp-ovanom folderu), najkasnije do ponedjeljka 20.07.2020. godine, u 23:59h.

U slučaju da imate nedoumice u vezi sa procedurom prijavljiavanja, budite slobodni da nas kontaktirate putem gore navedene elektronske pošte.

Propratna dokumenta su:
• Rješenje o registraciji organizacije;
• Statut organizacije;
• Finansijski iskaz za 2019. godinu (Bilans stanja i Bilans uspjeha);
• Dokumenta kojima se dokazuje dosadašnje iskustvo (u odnosu na oblik organizacije i sprovedenih aktivnosti: izvještaj o realizaciji projekta ili ugovor o donaciji ili press-clipping, fotografije i sl.)
• U slučaju podnošenja kandidature za pozicije u organima MMCG-a, potrebno je dostaviti i ispunjen Obrazac za nominaciju za pozicije u organima MMCG-a.

Inicijalni odbor čine predstavnici/ce 22 organizacije: ALFA Centar, Asocijacija za demokratski prosperitet – Zid – ADP-Zid, Aktivna zona, CAZAS, Centar za javne politike, Centar za ekonomski prosperitet i slobodu – CEPS, Crnogorska omladinska inicijativa, Crnogorska organizacija za samostalnost i mobilnost mladih (COSMO), Forum MNE (Forum mladi i neformalna edukacija), Juventas, Mladiinfo Montenegro, MoMSIC Montenegro, NVO 35mm, NVO Centar za omladinsku edukaciju, NVO Mreža za promjene, NVO Naša akcija, NVO Pandora, Omladinski klub Nikšić, Romska organizacija mladih “Koračajte sa nama – Phiren Amenca”, Savez izviđača Crne Gore, Udruženje mladih za hendikepom Crne Gore i Unija srednjoškolaca Crne Gore.

* Inicijativa za osnivanje Mreže za mlade Crne Gore je finansijski podržana u okviru programa „De facto razvoj: podrška rastu i liderstvu organizacija građanskog društva“, koji sprovodi Fond za aktivno građanstvo, uz podršku Evropske unije i kofinansiranje Ministarstva javne uprave.