Aktivna zona: Inicijativa za uspostavljanje direktnog prenosa zasijedanja Skupštine Prijestonice Cetinje

Aktivna zona: Inicijativa za uspostavljanje direktnog prenosa zasijedanja Skupštine Prijestonice Cetinje
Novosti/Vijesti

Aktivna zona već duži niz godina radi na praćenju rada lokalne samouprave, predlažući rješenja za povećanje otvorenosti i transparentnosti u radu. Jedna od prioritetnih oblasti djelovanja naše organizacije jeste upravo dobra javna uprava, zasnovana na transparentnosti procedura i odgovornosti nosioca javnih funkcija.  

U tom pogledu, istražili smo otvorenost i transparentnost rada lokalnog parlementa i utvrdili da je potrebno raditi na unapređenju mehanizama, kao što je direktan prenos skupštinskog zasijedanja, ali i drugih mehanizama, koje smo predstavili Skupštini Prijestonice Cetinje na sljedeći način:  

1. Uspostaviti direktan prenos zasijedanja lokalnog parlamenta
Naime, Lokalni javni emiter – RTV Cetinje priprema kratke reportaže sa zasijedanja lokalnog parlamenta, što je svakako pomak u odnosu na period kada javni emiter nije raspolagao opremom za video snimanje, međutim mnogi predstavnici opozicionih političkih partija nijesu zadovoljni sadržajem izvještaja, govoreći da nedostaju mnogi njihovi navodi i izjave.
U komunikaciji sa sugrađanima/kama smo takođe utvrdili da isti nijesu zadovoljni količinom i kvalitetom informacija koje dobijaju u vezi sa radom lokalnog parlamenta, te navode direktan prenos kao jedan od vidova za povećanje vidljivosti rada parlamenta. Takođe, tonski prenos skupštinskih zasijedanja, koji nije direktan, nije zadovoljavajući mehanizam za informisanje građana/ki o radu parlamenta. Transparentnost je uslov za uspostavljanje odgovornosti prema građanima/kama, kako lokalne samouprave generalno, tako i svakog odbornika/ce, odnosno nosioca javnih funkcija pojedinačno. Upravo iz tog razloga, predlažemo da se što prije uspostave uslovi za direktan prenos skupštinskih zasijedanja.
Kako: RTV Cetinje može putem svog Youtube kanala, Facebook stranice ili veb stranice (potpuno besplatno) vršiti tzv. ,,Live steaming” odnosno direktan prenos skupštinskih zasijedanja. Takođe, direktni prenos se može obavljati i putem zvaničnog Facebook profila, ali i zvanične veb stranice lokalne uprave, koristeći opremu RTV Cetinje ili pribaviti novu, koja ne bi predstavljala veliki finansijski trošak za lokalnu samoupravu.  

2. Povećati preglednost i dostupnost objavljenih informacija
Na veb stranici lokalne samouprave se ne objavljuju zapisnici sa sjednica, što dodatno onemogućava građanima pristup informacijama o radu lokalnog parlamenta. Takođe, na veb stranici nijesu objavljeni ni planovi rada Skupštine za 2019. i 2020. godinu, kao ni dnevni red za skupštinska zasijedanja još od 20.04.2018. godine (Rubrika: Skupština > Program rada). U okviru rubrike ,,Dokumenta” objavljuju se svi akti i propisi kumulativno, što pretragu podataka čini veoma komplikovanom.
Kako: Predlažemo da svaka sjednica Skupštine ima svoj ,,link” na kojem će se objavljivati sve informacije u vezi sa organizovanjem sjednice (dnevni red, nacrti akata o kojima se raspravlja, kao i usvojeni akti nakon završetka zasijedanja). Na ovaj način bi se omogućila lakša pretraga i preglednost podataka. Takođe, donijete odluke od važnosti za grad, a koje donose nove obligacije za građane/ke, potrebno je izdvojiti i u zasebnom saopštenju predstaviti javnosti.  

3. Organizovati ,,Otvorene dane Skupštine Prijestonice”
Građani su prilično neinformisani o načinima na koji mogu stupiti u kontakt sa Skupštinom, odnosno kako pokrenuti građanske inicijative i koristiti druga prava zagarantovana propisima na osnovu kojih radi sama Skupština. Nedovoljan broj učesnika/ca na javnim raspravama je takođe problem na kojem se mora raditi, tako što će lokalna uprava preduzeti proaktivne korake u cilju afirmacije i promocije učešća građana/ki, bez obzira na kompleksnost tema.
Kako: Organizovati događaje kao što je ,,Otvoreni dani Skupštine Prijestonice Cetinje”, na kojim se mogu predstaviti modeli učešća građana/ki u procesima donošenja odluka (građanske inicijative, inicijative podnijete uz pomoć odbornika/ce lokalnog parlamenta, učešće na javnim raspravama, institut ,,slobodna stolica”, prisustvovanje skupštinskim zasijedanjima i sl.).  

4. Objaviti kontakt informacije odbornika/ca na veb stranici lokalne samouprave
Nakon završetka lokalnih izbora, građani/ke su često neinformisani o tome ko i na koji način zastupa njihove potrebe u lokalnom parlamentu. Mnogi građani/ke ne znaju imena i prezimena odbornika/ca, pa je komunikacija odbornik/ca-građanin/ka dodatno smanjena. Važnost uspostavljanja ove komunikacije je suština demokratije.
Kako: Objaviti imena i prezimena svih odbornika/ca na posebnoj rubrici ,,Odbornici/ce”, te pored imena objaviti dostupne kontakt informacije (broj telefona, elektronska pošta). Elektronska pošta može imati jedinstveni url (ime.prezime@cetinje.me). Na ovaj način će građani/ke biti u mogućnosti da direktno komuniciraju sa odbornicima/kama i da direktno učestvuju u procesima donošenja odluka.