Adresa

Our Address:

Herceg Novi, Njegoševa 43

Broj rješenja

6628

Datum rješenja

2013-11-07

Datum osnivanja

2013-11-07

Ovlašćeno lice

Nataša Dendić

Broj telefona
Ciljna grupa

Mladi, žene, građani Herceg Novog

Misija organizacije

MISIJA: Misija Udruđenja građana Urban Nova je osnaživanje djece i mladih za kulturno stvaralaštvo i umjetničko izražvanje putem drame, muzike, plesa, literalne i likovne umjetnosti i žurnalizma.

Vizija organizacije

VIZIJA: Vizija Udruženja građana Urban Nova je inkluzivno društvo u kojem djeca i mladi promovišu kulturu nenasilja i ravnopravnosti putem kulturno-umjetničkog stvaralaštva.

Ciljevi organizacije

1. Podsticanje dece i mladih za kulturno-umetničko stvaralaštvo osnaživanje veština javnog nastupa i prezentovanja kod dece i mladih putem korišćenja muzike, plesa i tehnika drame osnaživanje komunikacijskih i veština pismenog izražavanja dece i mladih putem literarnih i žurnalističkih formi osnaživanje veština neverbalne komunikacije dece i mladih pomoću likovnih formi i tehnika drame 2. Podsticanje dečijeg i omladinskog stvaralačkog rada i izdavaštva izdavanje časopisa i magazina osmišljavanje i implementacija Internet portala za decu i mlade organizovanje konkursa za izbor fotografija, literalnih radova ili dizajnerskih rešenja 3. Pdukacija u polju kreativno-umetničkog stvaralaštva i informisanja dece i mladih organizovanje radionica, treninga, seminara, tribina i okruglih stolova 4. Razmena iskustava, saradnja i umrežavanje sa pojedincima, ustanovama i/ili organizacijama istog ili sličnog polja delovanja organizacija letnjih škola i kampova, studijskih poseta, omladinskih razmena, događaja i festivala 5. Istraživački rad u pogledu kulturnih potreba dece i mladih i mogućnostima kreativnog stvaralaštva ove ciljne grupe u našem društvu organizovanje fokus grupa, intervijua, anketa i prikupljanje đivotnih priča dece i mladih objavljivanje rezultata istraživanja i izveštaja i promocija dobrih praksi 6. Promocija kulture nenasilja, socijalne inkluzije, ravnopravnosti, kao i zdravog i racionalnog odnosa prema okolini putem kreativno-umetničkog stvaralaštva dece i mladih organizacija različitih aktivnosti ( uličnih akcija, mirnih protesta, kampanja, javnih događaja, tribina, festivala, izložbi, koncerata, predstava, okruglih stolova i radionica) sa ciljem unapređivanja položaja dece i mladih u lokalnim zajednicama i društvu.