Address

Our Address:

Nikšić, Mojkovačkih ratnika

Broj rješenja

02-404/99

Datum rješenja

2024-02-21

Datum osnivanja

2024-02-21

Ovlašćeno lice

Miluša Žugić

Broj telefona
Email adresa
Ciljna grupa

Osobe sa invaliditetom, djeca, mladi.

Misija organizacije

MISIJA našeg udruženja je da sve osobe sa invalidtetom imaju kvalitetan život, obrazovanje u skladu sa njihovim mogućnostima, odgovarajuću medicinsku zaštitu i njegu, kao i da učestvuju ravnopravno u svim sferama života.

Vizija organizacije

VIZIJA Udruženja je sva djeca sa smetnjama uključena u društvene tokove, ispoštovana prava OSI a njihovi uslovi života na zadovoljavajućem nivou, pristupačna sredina i jednake mogućnosti za sve.

Ciljevi organizacije

- Povećanje kvaliteta života osoba sa smetnjama u razvoju, njihova integracija i socijalizacija, zajedničko druženje - Obezbedjivanje što bolje zdravstvene zaštite, zapošljavanja i uživanje prava osoba sa invaliditetom - Povećan broj djece i omladine sa razvojnim teškoćama u obrazovnim ustanovama - Pružanje socijalnih servisa i usluga osobama sa invaliditetom - Lobiranje za prava, rodnu ravnopravnost i jednake mogućnosti OSI