Adresa

Our Address:

Herceg Novi, Đenovići bb

Broj rješenja

5646

Datum rješenja

2018-06-22

Datum osnivanja

2018-06-22

Ovlašćeno lice

Ljiljana Krstić

Ciljna grupa

Djeca i omladina sa teškoćama u razvoju kao i njihovi roditelji.

Misija organizacije

Integracija i socijalizacija djece i omladine sa teškoćama u razvoju u sve sfere društva. Unapredjivanje i poboljšanje zdravstvenog i socijalnog položaja djece i omladine sa teškoćama u razvoju. Promovisanje izjednačenih mogućnosti i puna participacija djece i omladine sa teškoćama u razvoju u društvenu sredinu.

Vizija organizacije

Mi vjerujemo u inkluzivno društvo u kome su osobama sa invaliditetom zagarantovani: - Puno dostojanstvo - Gradjanska prava - Jednake mogućnosti za učešće u svim sferama života.

Ciljevi organizacije

- Podizanje nivoa svijesti i kulture u cilju tolerancije prema različitosti; - Uticati na stvaranje zakonske regulative u oblasti zdravstvene, socijalne zaštite i obrazovanja kako bi se obezbijedile jednake mogućnosti za djecu i omladinu sa teškoćama u razvoju; - Promovisati prava djece i omladine sa teškoćama u razvoju i njihovu potpunu integraciju u društvo; - Promovisati i podržavati inkluzivno obrazovanje kao najbolji model obrazovanja djece i omladine sa posebnim obrazovnim potrebama; - Podržavati razvoj socijalnih servisa za djecu i omladinu sa teškoćama u razvoju na svim nivoima; - Uticati na smanjenje svih oblika diskriminacije i siromaštva koje ugrožavaju život licima ometenim u razvoju; - Voditi računa o zaštiti manjinskih prava lica sa teškoćama u razvoju posebno u dijelu nacionalne pripadnosti, etičke, religiozne i jezičke posebnosti; - Unapredjivanje položaja ostalih marginalizovanih grupa; - Razvijanje prekograničnog dijaloga i saradnje.