Adresa

Our Address:

Budva, Mimoza, 155

Broj rješenja

6292

Datum rješenja

2013-01-07

Datum osnivanja

2013-01-07

Ovlašćeno lice

Nataša Anastasov

Broj telefona
Ciljna grupa

Djeca i mladi sa smetnjama u razvoju i njihovi roditelji.

Misija organizacije

Naša misija je da aktivno učestvujemo u građenju inkluzivnog društva jednakog za svu djecu i mlade.

Vizija organizacije

Naša vizija je inkluzivno društvo u kome će djeca i mladi sa smetnjama u razvoju ostvariti svoja prava na zdravstvenu i socijalnu zaštitu, pravo na obrazovanje, pravo na život u porodici, pravo na kretanje i druženje.

Ciljevi organizacije

- Podrška i pomoć djeci i mladima sa smetnjama i teškoćama u razvoju i zaštita od svih vrsta diskriminacije. - Unapređivanje i razvoj sistema socijalne, vaspitno-obrazovne i zdravstvene zaštite osoba sa invaliditetom - Osnivanje, postojanje i funkcionisanje Dnevnog centra kao i drugih alternativnih oblika podrške djeci i mladima sa smetnjama u razvoju na teritoriji opštine Budva. - Edukacija roditelja i ostalih članova Udruženja i donosioca odluka na državnom i lokalnom nivou sa specifičnim potrebama djece i mladih sa smetnjama i teškoćama u razvoju organizovanjem seminara, treniga i radionica. - Podizanje svijesti o potrebi za najvećom mogućom integracijom djece i mladih sa smetnjama i teškoćama u razvoju u sve segmente društvenog i ekonomskog života, a naročito u oblasti obrazovanja i zapošljavanja. - Upoznavanje djece i mladih sa smetnjama i teškoćama u razvoju sa njihovim pravima i učenje poštovanju prava drugih. - Zauzimanje stavova, donošenje zaključaka