Address

Our Address:

PODGORICA, RADOSAVA BURIĆA 9

Broj rješenja

05-006/11-15631/1

Datum osnivanja

2011-08-25

Ovlašćeno lice

Božidar Denda

Broj telefona
Email adresa
Web stranica
Ciljna grupa

Ciljna grupa su lica oštećenog vida u Crnoj Gori, kao i njihove porodice.

Misija organizacije

Naša misija je da svim ljudima sa invaliditetom, a posebno osobama sa oštećenim vidom, omogućimo učestvovanje u kulturnim dešavanjima, kao i da podstičemo javno mnjenje da se fokusira na sposobnosti osoba sa invaliditetom, a ne samo na njihov invaliditet.

Vizija organizacije

Naša vizija je društvo bez stereotipa, gdje osobe oštećenog vida mogu podjednako da učestvuju u kreiranju društvenog miljea, aktivnostima i da jednako budu informisane o stvarima i događajima u društvu.

Ciljevi organizacije

Ciljevi organizacije: • Unapređenje položaja i značaja kulture i umjetničkog stvaralaštva unutar zajednice osoba oštećenog vida i društva u cjelini • Unapriđenje nivoa kulture unutar zajednice osoba oštećenog vida i društva uopšte • Očuvanje i promovisanje kulturnog nasleđa Crne Gore sa naglaskom na stvaralaštvo osoba oštećenog vida • Afirmacija kulturnih vrijednosti i dostignuća umjetnika i kulturnih stvaralaca , članova Udruženja i šire • Unapređenje kvaliteta obrazovnog sistema za djecu i mlade sa oštećenjem vida i za druge • Unapređenje uslova i mogućnosti za literarno , muzičko i dramsko stvaralaštvo članova Udruženja • Unapređenje kulturnog i društvenog miljea i razvoj njihovih mehanizama i kapaciteta da u sebe integrišu kulturno stvaralaštvo osoba oštećenog vida i lica sa invaliditetom uopšte • Unapređenje i razvoj informativne djelatnosti za osobe oštećenog vida i za ukupnu kulturnu javnost Crne Gore.