Address

Our Address:

Popovići Bar

Broj rješenja

1308

Datum rješenja

2016-09-11

Datum osnivanja

2016-09-11

Ovlašćeno lice

Marta Anđelić

Broj telefona
Email adresa
Ciljna grupa

Osobe sa invaliditetom, smetnjama u psihofizočkom razvoju, ostale marginalizovane grupe

Misija organizacije

Integracija i socijalizacija osoba sa invaliditetom i smetnjama u razvoju u društvo. Sastoji se u zaštiti,promovisanju potreba i pomoći u ostvarivanju prava osoba sa posebnim potrebama. Naša misija se ostvaruje kroz upoznavanje šire javnosti o problemima i potrebama osoba sa invaliditetom sa posebnim osvrtom na lica sa smetnjama u razvoju u cilju senzibilizanja zajednice radi njenog aktivnijeg uključivanja u rješavanju problema kao i pružanje podrške tim licima i njihovim porodicama u smislu zastupanja, obrazovanja, integracije. Misija NVO je promovisanje nove socijalne politike koja je zasnovana na standardnim pravilima UN o izjednacavanju mogucnosti za osobe sa hendikepom.Zamisao je da NVO pruzi iste mogućnosti svima, ravnopravnost i toleranciju. Zastupamo holistički pristup OSI a ne medicinski (kao što je do sada bila praksa institucija). Cilj je i snazno partnerstvo sa porodicama OSI u svim tekucim aktivnostima,ali takodje i u razvoju sluzbi i usluga dnevnog centra.

Vizija organizacije

Integracija i socijalizacija (inkluzija) osoba sa invaliditetom i smetnjama u razvoju i drugih marginalizovanih grupa u društvo.

Ciljevi organizacije

• Aktivno sudjelovanje u osiguranju potpune integracije djece i odraslih osoba s invaliditetom i teškoćama u razvoju - ostvarivanjem integracije na važnim životnim područjima ravnopravnim sudjelovanjem: u političkom, javnom i kulturnom životu; u procesu vaspitanja i obrazovanja; u zapošljavanju, zdravstvu i rehabilitaciji; u socijalnoj zaštiti; u pravnoj zaštiti i zaštiti od nasilja; u istraživanju i razvoju i u drugim životnim područjima, • Potpuna socijalna integracija djece i odraslih osoba s invaliditetom i teškoćama u razvoju, koja im omogućava samostalno življenje, • Promovisanje i ostvarivanja zajedničkih humanitarnih, zdravstvenih, vaspitnih, obrazovnih, kulturnih, socijalnih, informacionih, sportskih, rekreacijskih i drugih interesa svojih članova/ica , • Podsticanje društvene zajednice za stvaranje materijalnih i finansijskih preduslova za rad i djelovanje Udruženja na ekonomskim principima i prema postignutim rezultatima, • Povećanje učešća osoba sa invaliditetom u društvenom životu zajednice, • Unapređenje položaja svih marginalizovanih grupa u zajednici, • Doprinos poboljšanju kvaliteta i efikasnosti u funkcionisanju lokalne uprave, • Podsticanje volonterizma i aktivnog građanstva na lokalnom nivou i šire, • Promovisanje procesa evropskih i evroatlantskih integracija • Razvijanje prekograničnog dijaloga i saradnje.