Address

Our Address:

Podgorica, Bratstva i jedinstva 73.

Broj rješenja

05-006/08-3339

Datum rješenja

2023-12-03

Datum osnivanja

2023-12-03

Ovlašćeno lice

Saša Mijović

Broj telefona
Email adresa
Web stranica
Ciljna grupa

osobe zavisne od psihoaktivnih supstanci

Misija organizacije

Nevladina organizacija 4 Life, je nestranačka, nevladina i neprofitna organizacija, čiji je cilj aktivan doprinos i saradnja na unaprijeđenju zdravstvenog sistema Crne Gore, unaprijeđenju ljudskih prava i humanitarnog rada. NVO 4 Life ima za cilj i aktivnu saradnju sa domaćim i internacionalnim organizacijama na polju unaprijeđenja zdravstvenog sistema Crne Gore.

Vizija organizacije

Vizija organizacije je razvijena svijest crnogorskog društva o značaju prevencije narkomanije, infekcije hepatitis C virusom (HCV) i mogućnostima liječenja zavisnika/ca od droga. Razvijeno društvo bez stigme, diskriminacije i marginalizovanja vulnerabilnih grupa u Crnoj Gori.

Ciljevi organizacije

- borba protiv zloupotrebe droga i drugih štetnih, zakonom zbranjenih supstanci koje izazivaju zavisnost; - prevencija kriminaliteta u vezi sa zloupotrebom droga (nasilnički i drugi kriminalitet), prevencija nelegalne trgovine drogama; - promocija i zaštita prava djeteta, sa posebnom pažnjom na pravo djeteta – prevencija zloupotrebe droga i prevencija kriminaliteta u vezi sa zloupotrebom droge i nelegalnom trgovinom drogama iz člana 33. UN Konvencije o pravima djeteta; - borba protiv stigme i diskriminacije zavisnika od psihoaktivnih supstanci; - aktivan doprinos i saradnja na unaprijeđenju sistema socijalne i zdravstvene zaštite zavisnika od psihoaktivnih supstanci; - unaprjeđenje ljudskih prava i humanitarnog rada u oblasti rehabilitacije i resocijalizacije korisnika psihoaktivnih supstanci; - osnivanje, postojanje i funkcionisanje dnevnih centara kao i drugih alternativnih oblika podrške zavisnicima i njihovim porodicama u svim opštinama na teritoriji Crne Gore; - zalaganje za unaprjeđenje rehabilitacije i zagovaranje reintegracije u društvo osoba koje su završile tretman liječenja; - zalaganje za izgradnju stava javnosti o rehabilitovanim zavisnicima kao produktivnim članovima društva; - davanje doprinosa smanjenju štete uzrokovane zloupotrebom psihoaktivnih supstvanci; - podsticanje anonimnog i besplatnog testiranja na HIV, hepatitis B i C; - podsticaj odgovornosti roditeljstva i promovisanje kvalitetnije komunikacije kao osnova prevencije zavisnosti; - promovisanje zdravih stilova života, prevencije bolesti zavisnosti i razvijanje rehabilitacionih programa prilagođenih i dostupnih pripadnicima RAE populacije i drugim manjinskim narodima u Crnoj Gori; - zalaganje za unaprjeđenje znanja i razvijanje vještina i stvaranje navika koje će omogućiti zdrav način življenja bez psihoaktivnih supstanci; - podrška zavisnicima i suzavisnicima putem podsticanja organizovanja grupa samopomoći.